اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسناد بین المللی و اسلام

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jiss.2020.68651

چکیده

چکیده
امروزه اهمیت و جایگاه توسعه و جنبه‌های مختلف آن یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث محافل علمی و بین‌المللی است. از توسعه به عنوان فرایندی یاد شده که زمینه شکوفایی استعداد و پیشرفت همه جانبه انسان را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم می‌آورد تا انسان در سایه این پیشرفت بتواند از یک زندگی شرافتمندانه در مسیر نیل به کمال مادی و معنوی برخوردار گردد. با این حال آن‌چه موضوع توسعه را از اهمیت دوچندان برخوردار کرده است، تلقی توسعه به عنوان یک حق بشری در کنار سایر حقوق به رسمیت شناخته شده برای انسان است.
سؤالی که این مقاله در صدد یافتن پاسخ آن می‌باشد این است که حق بر توسعه چه هدف یا اهدافی را دنبال می‌کند؟
مفروض مقاله بر آن است که می‌توان از عدالت، امنیت، آزادی و رفاه به عنوان اهداف حق بر توسعه یاد کرد.
برای پاسخ به سؤال فوق و اثبات فرضیه مطروحه، به صورت تطبیقی اسناد و قواعد بین‌المللی و نیز آموزه‌های اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: توسعه، حق بر توسعه، اسناد بین‌المللی، اسلام، عدالت، آزادی، امنیت، رفاه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسناد بین المللی و اسلام

چکیده [English]

چکیده
امروزه اهمیت و جایگاه توسعه و جنبه‌های مختلف آن یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث محافل علمی و بین‌المللی است. از توسعه به عنوان فرایندی یاد شده که زمینه شکوفایی استعداد و پیشرفت همه جانبه انسان را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم می‌آورد تا انسان در سایه این پیشرفت بتواند از یک زندگی شرافتمندانه در مسیر نیل به کمال مادی و معنوی برخوردار گردد. با این حال آن‌چه موضوع توسعه را از اهمیت دوچندان برخوردار کرده است، تلقی توسعه به عنوان یک حق بشری در کنار سایر حقوق به رسمیت شناخته شده برای انسان است.
سؤالی که این مقاله در صدد یافتن پاسخ آن می‌باشد این است که حق بر توسعه چه هدف یا اهدافی را دنبال می‌کند؟
مفروض مقاله بر آن است که می‌توان از عدالت، امنیت، آزادی و رفاه به عنوان اهداف حق بر توسعه یاد کرد.
برای پاسخ به سؤال فوق و اثبات فرضیه مطروحه، به صورت تطبیقی اسناد و قواعد بین‌المللی و نیز آموزه‌های اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: توسعه، حق بر توسعه، اسناد بین‌المللی، اسلام، عدالت، آزادی، امنیت، رفاه.

کلیدواژه‌ها [English]

  • حق بر توسعه
  • اسناد بین‌المللی
  • اسلام
  • عدالت
  • آزادی
  • امنیت
  • رفاه