بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع دستیابی به آن از نظر اساتید جامعه شناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی

2 استادیار جامعه شناسی و پژوهشگری اجتماعی دانشگاه شاهد

10.22081/jiss.2017.43439.1055

چکیده

عدالت به عنوان یک اصل مهم اجتماعی، مفهومی دیرینه در نظام فکری واجتماعی انسان به شمار می آید.گفتمان های لیبرالیستی، نئولیبرالیستی،سوسیالیستی،جان راولزی، جامعه گرایان واسلامی جزء گفتمان های مطرح درباره عدالت اجتماعی هستند.چگونگی برقراری عدالت اجتماعی درهریک از این گفتمان ها متفاوت می باشد.در جامعه ما نیز علیرغم گذشت چندین دهه از انقلاب؛به نظر می رسد،دچار اغتشاش مفهومی درخصوص عدالت اجتماعی در میان اندیشمندان و متفکران جامعه هستیم،لذا اینکه اساتید جامعه شناسی درحال حاضر چه برداشتی از عدالت اجتماعی دارند و نظرشان به کدام یک ازگفتمان های مطرح در این حوزه نزدیک تراست،سوال اصلی مقاله حاضر را رقم زده است.در این مقاله گفتمان های عدالت اجتماعی ازمنظر اساتید جامعه شناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران یعنی دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی،شاهد،تربیت مدرس،بهشتی،الزهراءوخوارزمی بررسی شده است.روش پژوهش حاضر کیفی بوده وبا روش تحلیل روایت و تکنیک مصاحبه حضوری انجام و همچنین برای انتخاب مصاحبه شوندگان نیز از روش گلوله برفی استفاده شده است.بر همین اساس20 مصاحبه به عمل آمده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که گفتمان های راولزی واسلامی در بین اساتید از اهمیت بیشتری برخوردارند.اینکه گفتمان عدالت اجتماعی اسلامی در کنار گفتمان عدالت راولزی آمده به دلیل شباهت های ایندو گفتمان می باشد که در مبانی نظری تحقیق ودرپرسش ها انعکاس یافته است.اگرچه این دو گفتمان در مبانی و محتوای مقولات مربوط به عدالت اجتماعی با هم تضادهایی نیز دارند.در هر حال اغلب اساتید معتقد بودند برای برقراری عدالت اجتماعی وهمچنین رسیدن به یک نظریه جامع، نیازمندالگویی متناسب با فرهنگ وبستراجتماعی جامعه خود هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check that the discourse of social justice and obstacles to achieve sociology professors at public universities in Tehran

نویسنده [English]

  • zeinab akhtari 1
چکیده [English]

Social justice as a matter of principle, the concept is ingrained in human intellectual and social system. Discourse of liberalism, neo-liberalism, socialist, John Rawls, community and Islam posed a discourse about social justice. How social justice is different in each of these discourses. Despite decades of revolution in our society, it seems, confused by the concept of social justice among scholars and thinkers of our society, so that sociology professors now what conception of social justice and they want to have a discourses involved in this area closer, the main question is triggered. In this paper discourse of social justice from the perspective of sociology professors at public universities in Tehran University's. Faculty of Social Sciences, Tehran,Allameh Tabatabai,Shahed, Tarbiat Modarres, Beheshti, Alzahra and -Khwarizmi was investigated. The research is qualitative and narrative analysis methods and techniques as well as interviews conducted for the selection of interviewees also used the snowball method. Based on 20 interviews were carried out.Research findings indicate that the Islamic discourse among teachers of Rawls and are more important. Islamic social justice discourse in the discourse of Justice said that because of the similarities of these two discourses are the theoretical foundations and the questions reflected. Although these two discourses on issues of social justice principles and content have conflicts with each other. However, most participants believed for social justice as well as achieve a comprehensive theory which requires the model and the model fit with our own culture and society

کلیدواژه‌ها [English]

  • social justice
  • discourse analysis
  • Interview
  • narrative analysis
  • sociology professors