بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ایجاد خلاقیت در دانشجویان مدیریت (مورد مطالعه: دانشجویان مدیریت دانشگاه ایلام)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه

2 دانشگاه ایلام

10.22081/jiss.2017.43403.1050

چکیده

چکیده
محققان خلاقیت را ایجاد اندیشه ها و ایده های نو می دانند که سودمندی اجتماعی دارند. با این حال، به نظر می رسد سرمایه اجتماعی به عنوان یک پدیده اجتماعی باعث بروز خلاقیت، ایده پروری، تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک پذیری در جوامع (به طور عام) و سازمان ها (به طور خاص) می شود. در این راستا،هدف مطالعه حاضر بررسی نظری و تجربی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بروز خلاقیت در دانشجویان مدیریت دانشگاه ایلام می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مدیریت این دانشگاه هستند حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 252 به روش تصادفی برآورد شد. برای‌آزمون فرضیه‌ها‌، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون بهره گرفته شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که اعتماد فردی و نهادی تأثیر مثبتی بر خلاقیت دانشجویان دارد. به علاوه، مشارکت همیارانه، خیریه ای و مذهبی، میزان خلاقیت دانشجویان را بهبود می بخشید. با این وجود، تأثیر مشارکت رسمی و اعتماد عمومی بر بروز خلاقیت معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social capital on the creativity of management students Case study: The management students of university of Ilam

نویسنده [English]

  • Seidmehdi Veiseh 1
چکیده [English]

The effect of social capital on the creativity of management students
Case study: The management students of university of Ilam
Abstract
Authors believe that creativity means to create new ideas and toughts which are profitable for society. Meanwhile, social capital, it seems , has influence on the factors creativity, idea attainment , innovative behaviors and risk – taking in both societies and organizations.in this regard, the current article is aimed to investigate the influence of social capital on the creativity of management students of university of Ilam. The population includes all students among whom 252 ones were randomly selected as the sample by use of Cocharan formula. In order to test hypotheses, both Pearson’s correlation test and multi reggretion test were used. Findings show that personal and basic confidence has positive influence on the creativity of students. Moreover, the creativity level of students is improved by coordinated, charitable and religious cooperation’s. Meanwhile, the two formal cooperation and general confidence have no meaningful affect on the creativity of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • social cooperation
  • social confidence
  • creativity
  • multiple regression tests