ظرفیتهای درونی اسلام در تقویت همبستگی با تمرکر بر نقش حج در وحدت جهان اسلام

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

10.22081/jiss.2020.68641

چکیده

هرچند جهان اسلام همواره با دیالکتیک عوامل اتحادبخش و تفرقه‌افکن مواجه بوده است ولی هر بار عناصر اتحادبخش در سطح وسیعی بروز کرده‌اند, زمینه اتحاد فراهم شده است. این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که اسلام از چه ظرفیت‌های درونی جهت ایجاد و تقویت همبستگی برخوردار است. در این بین حج به عنوان عبادتی جهانشمول که هر ساله مسلمانانی را از سرتاسر جهان در قالب برقراری مناسکی یکسان در زمان و مکانی یکسان گردهم جمع می‌کند مورد توجه قرار گرفته است تا ظرفیت‌های آن در برقراری و تقویت همبستگی جهان اسلام بررسی شود. حج با تقویت هویت تمدنی و تمرکز بر دشمن مشترک ظرفیت برقراری همگرایی سیاسی جهان اسلام را دارد. از طرف دیگر تقویت هویت دینی و سرمایه اجتماعی در حج زمینه هم‌گرایی ارتباطی را تقویت می‌کند. جمعی بودن و ساختارشکن بودن مناسک حج, مناسکی وحدت‌بخش را ایجاد می‌کند. افزون بر این فضای اخلاقی و زمینه تعامل اقتصادی در حج در راستای همبستگی جهان اسلام قابل تحلیل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal capabilities focusing on the role of Islam in solidarity with Hajj in the Islamic world

چکیده [English]

However, the Muslim world has always been faced with the dialectic of Athadbkhsh and Tfrqh‌Afkn but every time Athadbkhsh elements in the range of limitations, the field has been provided Union. This article seeks to answer the question of what Islam internal capacities to establish and strengthen its solidarity. In the meantime hajj as Muslims from around the world each year universal worship in the same ritualistic contact form at the same time and place emphasis considered together to establish and strengthen capacities in the Islamic world's solidarity . Pilgrimage to strengthen the civilizational identity and focus on a common enemy contact potential political integration of the Islamic world. On the other hand strengthen religious identity and social capital in boosting communication Hajj Hm‌Grayy field. Collectivity and deconstruction of the hajj, the ritual Vhdt‌Bkhsh denominated. Moreover, the ethical climate and economic interaction in the field of pilgrimage in the Muslim world solidarity can be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hajj
  • political convergence
  • the convergence of communications
  • convergence of legal
  • ethical Hm‌Grayy