بررسی جامعه شناختی شکاف نسلی در ایران پس از انقلاب اسلامی با تاکید بر عناصر فرهنگی هویت ایرانی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر صداوسیما

10.22081/jiss.2020.68640

چکیده

چکیده:
تفاوت اندک دو نسل تقریبا در‌ همه‌ جـوامع‌ و زمـان‌ها وجـود داشته است.اختلاف‌ دو‌ نسل بعضا در مفهوم گسست نسلی که عبارت‌ از اختلافی در ارزش‌ها یا هنجارها و نگرشهاست. در زمینه« جامعه‌شناسی نـسلی در ایران» می‌توان از دو دیدگاه مـعارض تحت عناوین دیدگاه«گسست نـسلی»و دیدگاه«وفاق نـسلی»یاد کرد. این تحقیق بابررسی مولفه های اساسی فرهنگ وهویت ایرانی در صدد بررسی این شکاف نسلی می باشد. با استفاده از باورها،ارزش ها، نگرش ها، احساسات هنجار ها و رفتارهای جامعه ایرانی بعد از انقلاب اسلامی پیرو پیمایش "ارزش ها ونگرش های ایرانیان" در سال 1382 به واکاوی در این مسئله پرداخته است.که در سطح باورها وارزش ها دارای پیوستگی و وفاق می باشیم وتفاوت اندک در این زمینه طبیعی هر جامعه ای می باشد. اما در زمینه برخی از هنجارها و رفتار ها دچار تفاوت های معنی دار هستیم که می توان شکاف نسلی را در رفتار ها ونماد ها بر آن گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Generation Gap in Post-Revolution Iran by focusing on Cultural Elements of Iranian Identity

چکیده [English]

Summary:
In almost all societies, and when there is little difference between the two generations have Ast.akhtlaf two generations generation gap that sometimes the concept of the difference in values ​​or norms and attitudes. In the field of "sociology generation in Iran" has two opposing views under the categories view "generation gap" and the "consensus generation" mentioned. This study aims to examine Babrrsy components of Iranian identity Culture is the generation gap. Using the beliefs, values, attitudes, feelings, community norms and behaviors Iran after the Islamic Revolution following the survey "values ​​and attitudes of Iranians" in 1382, which dealt with this issue in the analysis of the beliefs and values ​​of linkage and consensus can be small differences in any society is the natural background. But in some of the norms and behaviors that can be the generation gap are experiencing significant differences in the behavior icon on the left.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • culture
  • generation gap
  • values and norms of behavior