تحلیل محتوای کیفی برنامه‌‌های اخلاقی رادیو معارف در انطباق با مبانی اخلاق اسلامی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه قم

10.22081/jiss.2017.337.1033

چکیده

تحقیق حاضر، به بررسی میزان انطباق برنامه‌های اخلاقی رادیو معارف در نمونه‌ی منتخب از برنامه‌های مذکور که با روش طبقه‌ای و سیستماتیک (منظم) انتخاب شده، با مبانی اخلاق اسلامی می‌پردازد.
این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی است وبر اساس تحلیل محتوای کیفی و مطالعه کتابخانه‌ای ودر چارچوب نظری مبانی اصول استنباط و اخلاق اسلامی، انجام گرفته است.
نتایج تحقیق، گرچه در مجموع از انطباق خوب برنامه‌های اخلاقی رادیو معارف در نمونه‌ی منتخب، با مبانی اخلاق اسلامی حاکی است؛ اما برنامه‌ی «پرسش و پاسخ تربیتی» که با رویکرد مشاوره‌ای به مباحث اخلاقی پرداخته است، دارای کمترین میزان انطباق با مبانی اخلاق اسلامی در بین مجموع برنامه‌های اخلاقی در این شبکه است. در برنامه‌ی زمزمه‌های معرفت که به سخنان استاد مصباح اختصاص دارد وبرنامه‌ی گنج سعادت که بر اساس کتاب معراج‌السعادة تولید شده است، هیچ‌گونه ناسازگاری با مبانی و آموزه‌های اخلاق اسلامی یافت نشده است. همچنین دو مقوله‌ی «عدم انطباق حکمی» و«عدم روشمندی در اثبات دلالت نصوص»، دارای بیشترین موارد ناسازگاری در بین مقولات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of the "devil and the human Communication" in occult Serial Case Study : Analysis narrative of serial Eqma

چکیده [English]

This research seeks to study qualitative Corresponding the Rate of Moral programms Radio Maaref with the Model of Islamic Morals, to pave the way to the comparatively discussion of the teachings of Morals in Radio Maaref‘s programms that can crate the base of Moral programms.
These programms broadcast in Radio Maaref on year .
the main question in this study: These programms Considered in terms of the content; what qualitative correspond the Model of Islamic Morale teachings?
The sample was selected Stratification samplin, and each straticulate selected systematic sampling .
The theoretic Framework for this research, created from base of Islamic Morals.
The type of research method in this study is descriptive - analytic. and this research base on two method: Documentary research, Content Analysis qualitative. Documentary research preparation The theoretic Framework for this research. Semiologie An alysis survey: the Content of These programms what correspond with the islamic Morals?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Morals
  • Radio Maaref
  • radio programme
  • Morale programms in Radio Maaref