بررسی تأثیر استفاده از ماهواره بر رابطه بین میزان دینداری و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه ایلام

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه

2 عضو هیات علمی

10.22081/jiss.2019.243.1027

چکیده

امروزه با رواج و مسلط شدن تکنولوژی‌های نوین بر زندگی انسان، ماهواره و سایر رسانه‌های مشابه نیز بدون داشتن هیچ هدف پرورشی و سازنده، اغلب با برنامه‌های غیراخلاقی و غیرسودمند خود برای یکسان سازی افکار عمومی جهانیان و برای از بین بردن ویژگیهای مفید فرهنگی جوامع و تغییر آموزه‌های دینی مفید، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. در این راستا هدف اصلی این تحقیق، بررسی چگونگی تأثیرگذاری استفاده از ماهواره بر رابطه بین میزان دینداری با سبک زندگی دانشجویان دانشگاه ایلام بود. این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده و از آزمون های همبستگی و رگرسیون برای انجام تحقیق و بررسی فرضیه ها استفاده شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه ایلام به تعداد 6000 نفربودند که تعداد 300 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از ماهواره رابطه بین میزان دینداری دانشجویان با سبک زندگی آنان را تعدیل می‌کند و به عبارت دیگر استفاده از ماهواره نقش یک متغیر تعدیل‌گر قوی را بین رابطه میزان دینداری دانشجویان با سبک زندگی آنان ایفا می‌کند و رابطه این دو متغیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
پیشنهاد می‌گردد که خانواده‌ها و رسانه‌ها در تمامی ابعاد دینداری شامل شناخت و باور دینی، عواطف دینی و عمل به وظایف دینی هدایتگر و راهنمای جوانان باشند. چرایی تبلیغ سبک‌ها و مدهای ناهنجار از ماهواره و اهداف اصلی آنها اطلاع رسانی شده و الگوهای صحیح مقابل آنها به طور منطقی مطرح شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the use of satellite affects the relationship between the religiosity and lifestyle of the university students of Ilam.

نویسندگان [English]

  • Seidmehdi Veiseh 1
  • Balal Panahi 2
چکیده [English]

Today, with the prevalence and dominance of modern technologies in human lives, satellites and other similar media, having no educational and beneficent goals and often with amoral and useless programs, are exploited to homogenize public opinion of people around the world and eradicate communities’ constructive cultural characteristics and change advantageous religious trainings. In line with this idea, the main purpose of the present study is to examine how the use of satellite affects the relationship between the religiosity and life style of the university students of Ilam. The study has one main hypothesis and three additional hypotheses.
Descriptive research method, correlation coefficient and regression analysis were used to investigate the hypotheses. Research population consisted of 6000 students of Ilam University from which 300 individuals were selected randomly. Research findings showed that the use of satellite moderates the relationship between the students’ religiosity and their life styles. In other words, the use of satellite acts as a strong moderating variable between the students’ religiosity and their life styles and affects the relationship between these two variables.
It is suggested that families and news media guide the young generation through all aspects of religiosity including religious knowledge, beliefs, and emotions, and carrying out religious tasks. The reasons behind abnormal styles and fashion propagandas of the satellite and their main purpose should be announced and their rival well-devised patterns should also be introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: life style
  • religiosity
  • satellite