گو نه های متفاوت توسعه وریشه های مذهبی آن در منطقه خاورمیانه، با تأکید بر:«توسعه بومی مستقل»در ایران بعد از انقلاب

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو/دانشگاه ایلام

2 دانشیارگروه توسعه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

10.22081/jiss.2020.68637

چکیده

چکیده:
هدف این مطالعه تبیین ریشه‌های شکل‌گیری توسعه‌ی بومی مستقل در ایران بعد از انقلاب و عدم شکل‌گیری این قِسم از توسعه در کشورهای عربی خاورمیانه بر پایه‌ی مقایسه نقش آموزه‌های فقه سیاسی مذهب شیعه و اهل‌سنت در مواجهه با مستحدثه‌ی تمدن غرب بوده است. مبنای نظری و روشی مطالعه چارچوب تحلیلی-مفهومی وِبِر در مطالعه‌ی نقش دین در دگردیسی‌های کیفی بوده است. بازسازی نوع مثالی نظریه‌های فقه سیاسی شیعه و اهل‌سنت در برهه‌ی موردنظر و مقایسه آنها براساس نحوه‌ی مواجهه با مستحدثه‌ی مدرن غرب نشان داده است که یکی از دلایل عمده عدم شکل‌گیری توسعه‌ی بومی مستقل در کشورهای مسلمان اهل‌سنت (و سوق یافتن مسیر توسعه آن به سمت توسعه وابسته) در مقایسه با ایران، عدم شکل‌گیری گروه‌ها و دولت نوساز بومی حامل ایده پیشرفت و آبادانی در این کشورها بوده است. در آموزه‌های فقه سیاسی شیعه با محوریت امام‌خمینی(ره) که از منظر اجتهاد فعال مبادرت به بسط اختیارات ولایت‌فقیه و پیش‌بُرد وظایف آن تا سرحد یک دولت مدرن نمود دولت و گروه‌های نوساز بومی و در نتیجه توسعه‌ی بومی بعد از انقلاب شکل گرفت، اما در فقه سیاسی اهل‌سنت حکم به نفی مظاهر مدرن و بازگشت به خلافت شرعی و بنیادهای اولیه آن داده شد که پیامد آن، امتناع شرایط توسعه‌ی بومی در این کشورها بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different species of develop and religious roots in the Middle East; with an emphasis on independent local development in Iran after the revolution

نویسندگان [English]

  • aziz kalantari 1
  • mousa anbari 2
1 visiting lecturer at the ilam university
2 associate professor ofdevelopment in faculty of socialsciences،tehranuniversity
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to explain the origins of the indigenous independent development formation in post-revolutionary Iran and lack of formation this kind of development in Arabic countries in the Middle East based on comparison the role teachings of political jurisprudence Shiite and Sunni Muslims in the face of emerging of the West. Theotrical and methodological basis of Weber's conceptual analysis framework study has been in the study of the role of religion in the qualitative metamorphosis. Reconstruction ideal type of political jurisprudence Shiite and Sunni theory in the desired duration and compare them on how to deal with the emerging modern West has shown that one of the main barriers to the formation the independent indigenous development in Sunni Muslim countries (and leading its development path towards the development of related) compared with Iran have been non-formation of new indigenous government and groups of carrier idea of progress and prosperity in these countries.
In the teachings of Shiite political jurisprudence with a focus on Imam Khomeini from the viewpoint of ijtihad active attempt to extend the authority of the Supreme Leader and the promotion of its duties to the point a modern state formed the new indigenous government and groups and thus indigenous development after the revolution, but ruled in the Sunni political jurisprudence to renounce the trappings of modern and return to the law Caliphate and its foundations that its consequence has been the refusal of the local conditions in these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Shiite political jurisprudence
  • Sunni political jurisprudence
  • indigenous Independent development
  • religious revitalization
  • new native government