طراحی و تبیین سنجه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد تحلیل دوسطحی ‏اندماجی ‏(مبتنی بر آرای امام خامنه ای)‏

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر جامعة المصطفی العالمیة

10.22081/jiss.2020.68635

چکیده

تاریخ جهان، عرصه ثبت وقایعی است از تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و الگوهای مختلفی، که هر کدام متناسب با مقتضیات اندیشه‌ای ‏خود، به این تاریخ‌نگاری کمک کرده‌اند. اینک در این عرصه از تاریخ و پس از گذشت بیش از سه دهه از عمر انقلاب کبیر ‏اسلامی، نیازمندی به بازشناسی، واکاوی، تفریع، تبیین و نهادی‌سازی تمدن ایرانی اسلامی، ضرورتی غیر قابل انکار است.
در این پژوهش که مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی بود، پس از ارائه سنجه‌های الگو از منظر امام خامنه-‏ای، و با بهره‌گیری از تکنیک دلفی، الگوی پژوهش ترسیم شد، و در نهایت این نتیجه حاصل شد، که الگوی اسلامی ایرانی ‏پیشرفت از حیث سخت‌افزاری و نهادی با قوامیت سنجه‌های کلان اربعه، و سنجه‌های محتوایی تسعه، در قامت اصولی فطری ‏و لایتغیر، و در مقامی ثبوتی است؛ و در سطح نرم‌افزاری و تحلیلی در تمامی حوزه‌های سایر علوم، متکی بر ظرایف زمان و ‏مکان است، که در مقامی اثباتی و در ظرف اصول متغیر می‌گنجد. لذا در آن دسته اموری که دین مبین جزو ثابتات و امور ‏ثابت قرار داده، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، واحد است، و در خصوص آن دسته اموری که جزو متغیرات است و تابع ‏مقتضیات زمان و مکان، الگویی چندوجهی است.‏
در این پژوهش، تلاش شد به تبیین این مفهوم دو سطحی که با قوامیت نظریه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت- در ‏فضای منطق فازی مبتنی بر ترابطی اندماجی هم‌چون دو روی یک سکه- شکل می‌یابد، اشاره شود.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

طراحی و تبیین سنجه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رویکرد تحلیل دوسطحی ‏اندماجی ‏(مبتنی بر آرای امام خامنه ای)‏

چکیده [English]

تاریخ جهان، عرصه ثبت وقایعی است از تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و الگوهای مختلفی، که هر کدام متناسب با مقتضیات اندیشه‌ای ‏خود، به این تاریخ‌نگاری کمک کرده‌اند. اینک در این عرصه از تاریخ و پس از گذشت بیش از سه دهه از عمر انقلاب کبیر ‏اسلامی، نیازمندی به بازشناسی، واکاوی، تفریع، تبیین و نهادی‌سازی تمدن ایرانی اسلامی، ضرورتی غیر قابل انکار است.
در این پژوهش که مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی بود، پس از ارائه سنجه‌های الگو از منظر امام خامنه-‏ای، و با بهره‌گیری از تکنیک دلفی، الگوی پژوهش ترسیم شد، و در نهایت این نتیجه حاصل شد، که الگوی اسلامی ایرانی ‏پیشرفت از حیث سخت‌افزاری و نهادی با قوامیت سنجه‌های کلان اربعه، و سنجه‌های محتوایی تسعه، در قامت اصولی فطری ‏و لایتغیر، و در مقامی ثبوتی است؛ و در سطح نرم‌افزاری و تحلیلی در تمامی حوزه‌های سایر علوم، متکی بر ظرایف زمان و ‏مکان است، که در مقامی اثباتی و در ظرف اصول متغیر می‌گنجد. لذا در آن دسته اموری که دین مبین جزو ثابتات و امور ‏ثابت قرار داده، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، واحد است، و در خصوص آن دسته اموری که جزو متغیرات است و تابع ‏مقتضیات زمان و مکان، الگویی چندوجهی است.‏
در این پژوهش، تلاش شد به تبیین این مفهوم دو سطحی که با قوامیت نظریه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت- در ‏فضای منطق فازی مبتنی بر ترابطی اندماجی هم‌چون دو روی یک سکه- شکل می‌یابد، اشاره شود.‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  • الگوی واحد و چترگستر
  • الگوی چند وجهی
  • تحلیل دوسطحی
  • ترابط اندماجی
  • امام خامنه‌ای