تحلیل اجتماعی ازاقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه‏های قرآن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jiss.2020.68633

چکیده

چکیده:
ماهیت و گفتمان نظام جمهوری اسلامی ، الگوی اقتصاد مقاومتی را برای توسعه و پیشرفت ضروری می نماید.بدین منظور در این نوشتار تلاش بر این است تا عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را بر اساس این الگو مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مبانی تقسیم‏بندی آن را مورد بررسی قرار دهیم.
قلمرو روشی مقاله مبتنی بر مختصات روش کیفی است که با استفاده از مکانیزم تئوری زمینه ای Grounded theoryتحلیل شده است. در این مسیر، زمینه‏ها و موانع مؤثر بر شکل‏گیری اقتصاد مقاومتی، مورد کاوش قرار گرفته‏است.در خصوص زمینه‏های مؤثر بر شکل‏گیری اقتصاد مقاومتی بر سه عامل اساسی حمایت های اجتماعی، امنیت و دانش تأکید شده‏است و آیات مرتبط به هرکدام و زیرمجموعه های آن استقراء شده‏است. پس از بیان بسترهای مؤثر در شکل‏گیری اقتصاد مقاومتی، از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی یاد شده‏است. این موانع در تقسیم‏بندی اولیه به دو دسته از موانع حرام خواری،( ربا، رشوه، زیاده‏خواهی در مصرف، ثروت‏اندوزی، اسراف، اتراف) و نارسایی فرهنگی؛(وجود روحیه‏ی ناسپاسی، تکذیب رهبران دینی، بخل) طبقه‏بندی می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

social analysis of Economic resistance Based on the teachings of the Quran

چکیده [English]

Introduction The current paper aims to study sociologically the obstacles of thinking and its consequences in the progress model which is based on the teachings of the Quran. Accordingly, the main questions are as follows: what are the social obstacles of thinking in the Islamic model of progress based on the teachings of the Quran? What are the solutions to eliminate these obstacles? The following steps have been taken to respond to these questions: (1) referring to the Quran and identifying its sociological propositions, (2) recognizing the verses that deal with these issues, (3) fractionating the interpretational issues of each verse into the principal and sub elements and concepts in addition to the areas, situations, circumstances, and the relationships between phenomena, (4) translating the elements, concepts, and the specified relationships into a sociological language, (5) preparing and presenting the contents into a logical thematic explanation and interpretation. Material & Methods Grounded theory is one of the qualitative research methods which is suitable when there is inadequate knowledge about an issue (Farahani and Arizi, 1996; Glaser and Strauss) or there is no relevant theory on which it would be possible to formulate assumptions (Mansourian, 2006: 3). It is a methodology which aims at developing theories with medium range (Merton, 1967) and is interesting for description of applied sciences. Additionally, today, grounded theory plays a particular role in social sciences (Hildenbrand, 2004: 22).

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance economy
  • social support
  • security
  • Knowledge