بازخوانی انتقادی منطق تکوینی علم اجتماعی دورکیم از منظر حکمت متعالیه

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 ..................

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم ع

10.22081/jiss.2021.61131.1819

چکیده

پایه و بنیان شکل گیری علوم مختلف مبتنی بر منطق و روش های است که چگونگی تجزیه و تحلیل واقعیت ها را مشخص می سازند. از جمله آنها منطق تکوینی است که دورکیم در علم اجتماعی خویش مدعی استفاده از آن است، به این معنا که در تحقیق واقعیت های اجتماعی لازم است از ساده ترین نمود پدیده های اجتماعی آغاز نماییم تا از این طریق بتوان به انکشاف واقعیت های پیچیده در اجزای ساده دست یافت که این امر با نگاه به اصول فلسفی حکمت متعالیه رویکرد متفاوتی را رقم می زند. مقاله پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای و به شیوه اسنادی درصدد است نشان دهد که هرچند توجه به منطق تکوینی در حکمت متعالیه موضوعیت دارد اما نادیده گرفتن سایر سطوح معرفتی که نقش پررنگ درتولید و پیشرفت علم دارند باعث تقلیل گرایی، نسبی گرایی و... است. در حکمت متعالیه هم بستگی طولی ادراکات، تنوع روشی، توجه به قصد کنشگران، توجه به اصول عقلی و ارتباط وثیق علم با متافیزیک شکل می گیرد و از این طریق ثبات علم و حقیقت محوری آن با بازگشت به باورهای پایه تضمین می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Subject: Critical Re-reading of Durkheim's Geneticque Logic of Social Science from the Perspective of Ḥikmat Muta‘ālīyah (Transcendent Theosophy)

نویسندگان [English]

  • sadegh meshkati 1
  • mahdi soltani 2
1 ................
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Bagherol-olom
چکیده [English]

The formation of various sciences is based on logic and methods that determine how to analyze facts, and among them is the geneticque logic that Durkheim claims to have used in his social science, which means that in the study of social realities it is necessary to start from the simplest manifestation of social phenomena in order to achieve the analysis of complex realities into simple components, which takes a different approach by looking at the philosophical principles of Ḥikmat Muta‘ālīyah (transcendent theosophy). Using library sources and documentary method, this paper seeks to show that although attention to geneticque logic is important in Ḥikmat Muta‘ālīyah, ignoring other levels of knowledge that play a significant role in the production and advancement of science causes reductionism, relativism etc. In Ḥikmat Muta‘ālīyah, the longitudinal correlation of perceptions, methodological diversity, attention to the intentions of actors, attention to rational principles, and the close connection of science with metaphysics are formed, thus guaranteeing the stability of science and its central truth by returning to basic beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geneticque Logic
  • social science
  • Existential Logic
  • Ḥikmat Muta&lsquo
  • ālīyah (Transcendent Theosophy)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400
  • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 12 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 18 شهریور 1400