بررسی تأثیر ارزش‌های اخلاقی بر تمایل مردم به رفتارهای خیرخواهانه در بستر ویروس کرونا (مورد مطالعه: کرمانشاه(

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد، ایران.

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ارزش‌های اخلاقی بر تمایل مردم به رفتارهای خیرخواهانه در بستر ویروس کرونا در شهر کرمانشاه است. جامعه آماری، کل شهروندان ۲۰ سال به بالای شهر کرمانشاه است که تعداد آنها برابر 855523 نفر است. از این تعداد جامعه آماری، ۳۶۰ نفر بر اساس نمونه‌گیری با نرم‌افزار SPSS Sample Power مشخص و با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش روایی پژوهش از روایی صوری، و برای برآورد پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده گردید. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از شاخص همبستگی و رگرسیون انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که ارزش‌های اخلاقی در بُعد کمال‌گرایی (۴۱۷/۰=r)، بُعد اجتناب از رفتارهای نادرست (۱۵۸/۰-=r)، بُعد فضائل اخلاقی (۴۹۱/۰=r)، بُعد بخشش (۲۰۸/۰ =r)، در بُعد هویت اخلاقی (۵۳۷/۰=r)، و در کل (۴۹۲/۰=r)، با رفتارهای خیرخواهانه ارتباط معناداری دارد. ضریب بتا برای متغیر میزان هویت اخلاقی برابر ۳۵/۰، میزان فضائل اخلاقی برابر ۲۹/۰، میزان کمال اخلاقی برابر ۱۸/۰، میزان بخشش اخلاقی برابر ۱۶/۰، میزان سپاس‌گزاری اخلاقی برابر ۱۷/۰، و میزان اجتناب از رفتارهای نادرست برابر ۱۳/۰- است. مقدار T برای این شش متغیر در سطح ۹۵ درصد معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Examination of the Effect of Moral Values on People's Desire for Benevolent Behaviors in the Context of the Corona Virus Case study: Kermanshah

نویسندگان [English]

  • ali moradi 1
  • nejat mohammadifar 2
1 Ali Moradi, Department of Social Science, Eslam Abad Branch, Islamic Azad University, Eslam Abad-e-gharb. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Yazd, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to examine the effect of moral values on people's desire for benevolent behaviors in the context of the corona virus in Kermanshah. The statistical population is the total number of citizens who are 20 years and older in the city of Kermanshah, which is 2431782 people. Out of this statistical population, 360 people based on sampling with SPSS Sample Power software were selected using cluster sampling. Face validity was used to assess the validity of the research and Cronbach's alpha was used to estimate the reliability of the research instrument. Hypotheses were tested using correlation and regression indices. The findings suggest that moral values in the dimension of perfectionism (r = 0.417), dimension of avoiding wrong behaviors (r = -0.158), dimension of moral virtues (r = 0.491), dimension of forgiveness (r = 0.208) and in the dimension of moral identity (r = 0.537) and in general (r = 0.492) has a significant relationship with benevolent behaviors. Beta coefficient for the variable of moral identity is equal to (Beta = 0.35), for moral virtues is equal to (Beta = 0.29), for moral perfection is equal to (Beta = 0.18), for moral forgiveness is equal to (Beta = 0.16), for moral gratitude is equal to (Beta = 0.17) and for avoidance of misbehavior is equal to (Beta = -0.13). The amount of T is significant for these six variables at the 95% level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral values
  • moral virtues
  • benevolent behaviors
  • perfectionism
  • gratitude
 
* قرآن کریم.
1. بلورفرش، علی؛ انصاری، محمداسماعیل. (۱۳۹۸). بررسی عوامل بروز رفتار خیرخواهانه با رویکرد پدیدارشناسی در شهر اصفهان. فصلنامه تربیت اسلامی، ۱۴(۳۰)، صص ۷-۱۹.
2. بهرامی‌پور، ذبیح‌الله؛ بوستانی‌پور، علیرضا؛ بوستانی‌پور، معصومه. (۱۳۹۷). میزان
گرایش دانشجویان به هنجارهای اخلاقی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ۱۳(۱)،
صص ۱۳۵-۱۴۴.
3. جوادی آملی، عبدالله. (1388). مؤمنان و حمایت از نیازمندان. مجله پاسدار اسلام، 1(336)، صص 8-12.
4. ترابی، علی‌اکبر. (۱۳۷۶). جامعه‌شناسی ادبیات فارسی. تبریز: فروغ آزادی.
5. خیرالله‌پور، اکبر. (۱۳۸۳). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (استاد راهنما: محمدصادق مهدوی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه‌شناسی.
‌6. الهیاری بوزنجانی، احمد؛ رعنایی‌ کردشولی، حبیب‌الله؛ محمدی، نوراله؛ ‌شهیدیان، زهراسادات. (۱۳۹۶). ساخت مقیاس سنجش رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر آموزه‌های دینی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی، ۲۵(۱)، صص ۳۵-۵۶.
7. ستوده، هدایت‌الله. (۱۳۷۸). روان‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.
8. سعدی شیرازی، شیخ مصلح‌الدین. (۱۲۵۸). گلستان. تبریز: انتشارات مرسل.
9. سیفی قوزلو، سید جواد؛ حمیدی، امید؛ شریفی، گشاو؛ خلیلی، شیوا. (۱۳۹۴). رابطه بین اخلاق، ارزش‌های شخصی و رضایت زناشویی در بین زوجین در شهر مغان. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، ۱(۱۷)، صص ۱۱۵-۱۳۹.
10. شیرخدائی، میثم؛ فرزام، فرزان؛ فتحی، رزیتا؛ طهماسبی روشن، ندا؛ خلیلی پالندی، فرشته. (۱۳۹۴). بازاریابی فعالیت‌های خیرخواهانه: تبیین نقش جنسیت در جوانان. فصلنامه علمی مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، ۱۳(۴)، صص ۱۵۳-۱۸۰.
11. عباسی، طیبه؛ منوریان، عباس؛ خزائی، جواد. (۱۳۹۵). بررسی عوامل فردی موثر بر قانون‌شکنی خیرخواهانه در محیط کار. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، ۴(۲۰)، صص ۷۵-۱۰۳.
12. کاملی، ابراهیم. (1386). امام علی و نیازمندان. مجله فرهنگ کوثر، 1(71)، صص 7-12.
13. قراخانی، شادی. (۱۳۹۱). سعدی و نظریه‌های اخلاقی (استاد راهنما: امیر مومنی هزاوه). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه زنجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه.
14. محمدی ری‌شهری، محمد. (۱۳۸۱). سیاست‌نامه امام علی (مترجم: مهدی مهریزی). قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
15. مرادی، گلمراد. (۱۳۹۱). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان؛ مورد مطالعه: شرکت نفت کرمانشاه. پایان‌نامه دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‌شناسی.
16. Aquino, K., & Reed, A., II. (2002). the self-importance of moral identity. Journal of Personality and Social Psychology, (83), pp. 1423-1440.
17. Capraro, V., Smyth, C., Mylona, K., & Niblo, G. A. (2014). Benevolent characteristics promote cooperative behaviour among humans. PLoS One, 9(8), pp. 1-6.
18. Cawley, M. J., III, Martin, J. E., & Johnson, J. A. (2000). A virtues approach to personality.Personality and Individual Differences, (28), pp. 997-1013.
19. De Wit, A., & Bekkers, R. (2016). Exploring gender differences in charitable giving: The Dutch case. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 45(4), pp. 741-761.
20. Furnham, A., Treglown, L., Hyde, G., & Trickey, G. (2016). The bright and dark side of altruism: Demographic, personality traits, and disorders associates with altruism. Journal of Business Ethics, (134), pp. 359-368.
21. Girard, M., & Mullet, E. (1997). Forgiveness in adolescents, young, middle-aged, and older adults. Journal of Adult Development, (4), pp. 209-220.
22. Graham, J., Nosek, B. A., Haidt, J., Iyer, R., Koleva, S., & Ditto, P. H. (2011). Mapping the moral domain. Journal of Personality and Social Psychology, (101), pp. 366-385.
23. Hardy, S. A., & Carlo, G. (2005). Identity as a source of moral motivation. Human development, 48(4), pp. 232-256.
24. Hubbard, J., Harbaugh, W. T., Srivastava, S., Degras, D., & Mayr, U. (2016). A general benevolence dimension that links neural, psychological, economic, and life-span data on altruistic tendencies. Journal of Experimental Psychology: General, 145(10), pp. 1351.
25. Kanungo, R. N. (2001). Ethical values of transactional and transformational leaders. Canadian Journal of Administrative Sciences, 18(4), pp. 257-265.
26. Li, Z., Yu, J., Yang, X., & Zhu, L. (2019). Associations between empathy and altruistic sharing behavior in Chinese adults. The Journal of general psychology, 146(1), pp. 1-16.
27. Lovett, B. J., Jordan, A. H., & Wiltermuth, S. S. (2012). Individual differences in the moralization of everyday life. Ethics & Behavior, (22), pp. 248-257.
28. Lunn, P. D., Belton, C. A., Lavin, C., McGowan, F. P., Timmons, S., & Robertson, D. A. (2020). Using Behavioral Science to help fight the Coronavirus. Journal of Behavioral Public Administration, 3(1), pp, 1-15.
29. Mayer, D. M., Aquino, K., Greenbaum, R. L., & Kuenzi, M. (2012). Who displays ethical leadership, and why does it matter? An examination of antecedents and consequences of ethical leadership. Academy of Management Journal, 55(1), pp. 151-171.
30. Mendonca, M., & Kanungo, R. N. (2007). Ethical leadership. New York: Open University Press.
31. Moore, C., Detert, J. R., Klebe Treviño, L., Baker, V. L., & Mayer, D. M. (2012). Why employees do bad things: Moral disengagement and unethical organizational behavior. Personnel Psychology, (65), pp. 1-48.
32. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), pp. 513-563.
33. Schuyt, T.; Smit, J.; Bekkers, B. (2000). Constructing a Philanthropy-scale: Social Responsibility and Philanthropy. Vrije Universities, Department of Philanthropy, Faculty of Social Sciences, Amsterdam, the Netherlands.
34. Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68(4), pp. 653-663.
35. Stankovska, G., Memedi, I., & Dimitrovski, D. (2020). Coronavirus COVID-19 disease, mental health and psychosocial support. Society Register, 4(2), pp. 33-48.
36. Stoeber, J., & Yang, H. (2016). Moral perfectionism and moral values, virtues, and judgments: Further investigations. Personality and Individual Differences, (88), pp. 6-11.
37. Watkins, P. C., Scheer, J., Ovnicek, M., & Kolts, R. (2006). The debt of gratitude: Dissociating gratitude and indebtedness. Cognition and Emotion, (20), pp. 217-241.
38. Yang, C., Wang, Y., Wang, Y., Zhang, X., Liu, Y., & Chen, H. (2020). The Effect of Sense of Community Responsibility on Residents’ Altruistic Behavior: Evidence from the Dictator Game. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(2), p. 460.
39. Yang, H., Stoeber, J., & Wang, Y. (2015). Moral perfectionism and moral values, virtues, and judgments: A preliminary investigation. Personality and Individual Differences, 75, pp. 229-233.
40. Crowell, L. F. (2004). Weak ties: a mechanism for helping women expand their social networks and increase their capital. The Social Science Journal, 41(1), pp. 15-28.
41. Schwartz, S. H., Sagiv, L., & Boehnke, K. (2000). Worries and values. Journal of personality, 68(2), pp. 309-346.