بررسی تبرج در بین زنان متاهل شهر اهواز: یک پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه شهیدچمران

چکیده

برای ادراک جایگاه مدل مشخص نظام سلامت عمل (عدم تبرج)، در یک سیستم بومی، توجه به مبانی بنیادی تفکر راهبردی واجد اهمیت است. از این منظر، تبیین «پارادایم» به‌عنوان پیش‌شرطی اساسی در سیر تفکر راهبردی و ارائه «دکترین تبرج»، از منظر چیستی، چرایی و چگونگی «تبرج» با انتقال پارادایمی رایج به پارادایم قرآنی برای طراحی استراتژیک، ضرورت می‌یابد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی «تبرج» در بین زنان متاهل شهر اهواز انجام شد. رویکرد این تحقیق، از نوع روش‌شناسی کیفی می‌باشد و روش مردم‌نگاری برای انجام عملیات پژوهشی به‌کار گرفته شد. روش نمونه‌گیری، از نوع کیفی- نظری است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 24 نفر از میان زنان متاهل به‌عنوان نمونه تحقیق، مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از «نظریه زمینه‌ای» انجام شد. در یافته‌های اصلی این تحقیق، شامل: تغییرات اجتماعی و تولید مطالبات جدید، نگاه کالایی و سرمایه‌ای به زنان، تمایل به متمایز‌سازی خود و هویت مستقل، مدل‌سازی و الگوسازی توسط رسانه‌ها و هنرپیشه‌ها، فرد‌گرایی و لذت‌طلبی افراطی، کم‌رنگ ‌شدن حیای قلبی، رفتاری و تقواگرایی، قلب مریض، تعارضات زناشویی، طلاق عاطفی و کاهش مهارت و فرصت گفت‌وگو و روابط عاطفی رودررو می‌باشد که می‌توان تمامی مقولات را ذیل مقوله «قلب مریض»، قرار داد. به بیان دیگر، قلب مریض «مقوله هسته‌ای» این نظریه زمینه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Dazzling Display among Married Women in Ahwaz: A Qualitative Research Based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

 • Mansour Sodani 1
 • Reza Khjastehmehr 1
 • Sayed Jalal Hashemi 2
 • Amin Beshkar 3
1 Associate Professor, Counseling Department, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Assistant Professor, Education Department, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Doctoral Student, Counseling Department, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Attention to the underlying foundations of strategic thinking is important to understanding the position of the specified model for the practice health system (non-dazzling display) in an indigenous system. Based on this perspective, explaining the "paradigm" is necessary as a fundamental prerequisite for the strategic thinking process and  for the presentation of the "doctrine of dazzling display," in the view of what, why and how is "dazzling display," with a paradigm shift to the Quranic paradigm for strategic design.
 The purpose of this study was to investigate the "dazzling display" among married women in Ahvaz city. The approach to this research is a qualitative methodology, and the ethnographic method was used in the research operations. The sampling method was qualitative-theoretical, and using the theoretical saturation index, twenty-four married women were interviewed as the research sample. Data analysis was performed using "grounded theory." The main findings from this research include: social changes and production of new demands, commodity and capital view on women, the desire to distinguish themselves and independent identity, modeling building by the media and actresses, extreme individualism and self-indulgence, weakened inner, behavioral modesty, and pietism, ill heart, marital conflicts, emotional divorce, and loss of skills and opportunity for dialogue and personally emotional relationships. All the categories can be categorized as "sick heart." In other words, sick heart is the "core category" is this grounded theory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dazzling display
 • inner and behavioral modesty
 • sick heart
 • strategic thinking
 1. قرآن‌کریم.

  1. ابن‌فارس، ابوالحسین احمد (1404)، معجم مقابیس اللغه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
  2. اسماعیل‌نژاد شمالی، هاله (1390)، دکترین ملی بیع جمهوری اسلامی ایران در افق 1414، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
  3. اشتراوس، آ، و جی کوربین (1994)، اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمۀ: بیوک محمدی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  4. بازرگان، عباس (1393)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، تهران: نشر دیدار.
  5. بوستانی، داریوش و محمدپور، احمد(1388)، «بازسای معنایی جهت‌گیری پسران نسبت به دختران (ارائه یک نظریه زمینه‌ای)»، مجله علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی زنان، ش 44.
  6. پزشکی، ریحانه (1383)، زن، تبرج، خوآرایی و مدگرایی، پایان‌نامه سطح سوم علوم حوزوی (کفایتین)، مشهد: دانشگاه رضوی.
  7. تورات، کتاب پیدایش باب، 3 آیه، (6 و 7).
  8. حسینی‌خامنه‌ای، سیدعلی (1391)، تبیین مساله سبک زندگی اسلامی - ایرانی، سخنرانی در جمع جوانان خراسان شمالی، دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه‌ای: www.Khamenei.ir
  9. دانایی‌فرد، حسن، مهدی الوانی و عادل‌آذر (1392)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: نشر صفار.
  10. سبحانی، حسن و هاله اسماعیل‌نژاد شمالی (1394)، «تاملی در دکترین بیع به‌عنوان آموزه قرآنی دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی - پژوهشی مجلس و راهبرد، ش 81.
  11. صحراگرد، مجید (1386)، مطالعه طرح‌ریزی استراتژی انرژی ملی جمهوری اسلامی ایران در افق 1414، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده انرژی دانشگاه شهید عباسپور تهران.
  12. قمی، عباس (1385)، کلیات مفاتیح الجنان، ترجمه: مهدی الهی‌قمشه‌ای، قم: نشر شاکری.
  13. کالینز، جان (1383)، استراتژی بزرگ، ترجمه: کورش بایندر، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
  14. لطفیان، سعیده (1384)، استراتژی و روش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
  15. مصطفوی، حسن (1380)، تفسیر روشن، تهران: مرکز نشر کتاب.
  16. مکارم شیرازی، ناصر (1384)، ترجمه قرآن‌کریم، قم: انتشارات مدرسه علی بن‌ابیطالب(ع).
  17. موسوی‌خمینی، روح‌الله (1359)، صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی(ره))، تهران: موسسه نشر و تنطیم آثار امام خمینی(ره)، ج 13.
  18. مهرابی‌بهار، علی (1390)، تبیین دکترین ملی سلامت جمهوری اسلامی ایران در افق 1414، پایان‌نامه دکترای عمومی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
  19. میرزاپور ارمکی، ابوالفضل (1390)، «اهمیت و ضرورت تحول علوم انسانی و تولید علم دینی و راه‌کارهای تحقق آن»، فصلنامه علمی - پژوهشیرهیافت، ش 49.
  20. همتی‌فر، مجتبی و ابوالفضل غفاری (1393)، «تعلیم و تربیت مبتنی بر فطرت (تربیت فطرت‌گرا)، با تاکید بر دیدگاه آیت‌الله شاه‌آبادی: مدل‌سازی فطرت با هرم سه‌وجهی»، مجله مطالعات اسلامی: فلسفه و کلام، ش 93.

  21. Becker, P.H (1998), Pearls, Pith, and Provocations: Common Pitfulls in grounded theort research. Qualitative Health Research, 3(2), 154 - 160.

  22. Capps, R (2010), A Grounded Theory of Adult Student Persistence. A Dissertation Submitted the Faculty of the University of Utah in partial fulfillment of the Requirments for the degree of Doctor of Philosophy Department of Educational Leadership and Policy The University of Utah.

  23. Charmaz, K (2006), “Grounding Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis”, London: Sage Publication.

  24. Corbin, J, and A. Strauss (2008), Basics of Qualitative Research, Third Edition, London: Publications.

  25. Creswell, J. W (2003), Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approacges, Thousand Oaks, C A: sage publications.

  26. Dey. I (2007), Grounding Categories. In A. Bryant & K. Charmaz(Eds.), the SAGE handbook of grounded theory(pp. 167 - 190).

  27. Glaser, B. and Anselm Strauss (1967), “Discovery of Grounded Theory”, Transaction Publishers, U.S. Publisher.

  28. Guba, E. G. and Y. S. Lincoln (2005), “Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences”, In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), “Handbook of qualitative research” (3rd ed., pp. 191– 215). Thousand Oaks, CA: Sage.

  29. Holton, J, A, (2007), The Coding Process and its Challenges, In A. Bryant & K. Charmaz (Eds.). the SAGE handbook of grounded theory (pp.265 - 289). Thousand Oaks, CA: sage publications.

  30. Lempert, L.B. (2007), Asking questions of the data: Memo Writing in the grounded theory tradition. In A Bryant & K. Charmaz(Eds.), The SAGE handbook of grounded theory (pp.245 - 264).

  31. Maxwell, J (2004), “Qualitative Research Design: An Interactive Approache”, Second Edition, London: Sage Publications.

  32. Patton, M (2001), “Qualitative Research & Evaluation Methods”, London: Sage Publication Ltd.

  33. Ritchie, J. and J. Lewis (2005), “Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers”, London: Sage Publication.

  34. Schutt, R (2004), “Investigating the Social World: the Process and Practice of Research”, Fourth Edition. London: Pine Forge Press. http://www.andishkadeh.ir