نویسنده = سید حسین شرف الدین
تعداد مقالات: 2
1. رویکردی الهیاتی به نسبت دین وفرهنگ

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، زمستان 1400

10.22081/jiss.2022.61005.1815

سید حسین شرف الدین


2. نسبت میان دین وفرهنگ درتلقی های جامعه شناختی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 29)، تابستان 1399، صفحه 153-194

10.22081/jiss.2020.56982.1624

سید حسین شرف الدین