بررسی رابطه سرمایه ‌اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی ‌دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه ایلام

چکیده

هدف ﺍین ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺑﺮﺭسی ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎیه‌ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﻭ عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان با تاکید بر آموزه‌های دینی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان می‌باشند که از میان آنها تعداد 380 نفر با روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه سنجشِ سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی می‌باشد. برای تبیین تاثیر هر یک از مولفه‌های سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی مدیران از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه 78/=R Square در تایید خطی‌بودن آن استفاده شده است.
 نتایج پژوهش نشان داد که میان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی اساتید رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین اعتماد، مشارکت سیاسی، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیررسمی، تنوع در معاشرت‌ها و دوستی‌ها از مولفه‌های سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی اساتید رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون با روش گام‌به‌گام نشان می‌دهد که از چهار مولفه سرمایه اجتماعی: اعتماد، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیررسمی، تنوع در معاشرت‌ها و مشارکت سیاسی، به‌ترتیب، بهترین پیش‌بینی‌کننده عملکرد شغلی هستند و روی هم‌رفته 78 درصد واریانس عملکرد شغلی اساتید را تعیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Relationship between Social Capital and Job Performanceamong Professors of Lorestan Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • Ayoub Garavand 1
  • Maryam Moosivand 2
  • Seyyed Mahdi Viseh 3
1 Faculty Member, Payame Noor University
2 Faculty Member, Payame Noor University
3 Assistant Professor, University of Ilam
چکیده [English]

The aim of this research is the examination of relationship between social capital and job performance among professors of Lorestan Payame Noor University, based on religious teachings. The research method is descriptive as correlation type. The statistical populations are professors of Lorestan Payame Noor University among which 380 one selected, by simple probability sampling. The data-collection tool is the questionnaire of social capital and job performance measurement. For explanation of the impact of each social capital component on managers' job performance, the Pearson’s correlation coefficient and multiple regression and for verification of linearity, R-square technique has been used.
The research findings show that there is meaningful relationship between social capital and job performance of the professors. Furthermore, there is a positive and significant relationship between components of social capital, including confidence, political participation, ability to form informal social relations, diversity in companionships and friendships and job performance. Results of regression with the step-by-step method demonstrate that among four components of social capital, i.e. confidence, ability to form informal social relations, diversity in companionships and political participation, respectively are the best predictors of job performance and overall, determine 78% of professors' job performance variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • job performance
  • professors of Lorestan Payame Noor University
قرآن‌کریم
1. افسری، علی (1392)، «سرمایه اجتماعی در اسلام»، دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن‌کریم، ش 1.
2. بوردیو، پیر (1380)، نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه: مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار
3. ـــــــــــــــــــــ (1384)، شکل‌های سرمایه، در سرمایه اجتماعی:اعتماد، دموکراسی و توسعه، گردآوری: کیان تاجبخش، ترجمه: افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
4. پارسائیان، علی و محمد اعرابی (1385)، ﺭﻓﺘﺎﺭﺳﺎﺯﻣﺎنی، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺩﻓﺘـﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ‌ﻫﺎی ﻓﺮهنگی.
5. تاجبخش، کیان (1384)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران: نشر شیرازه.
6. تراسبی، دیوید (1382)، اقتصاد و فرهنگ، ترجمه: کاظم فرهادی، تهران: نشر نی.
7. توسلی، غلامعباس و مرضیه موسوی (1384)، «مفهوم سرمایه در نظرات کلاسیک و جدید با تاکید بر نظریه‌های سرمایه اجتماعی»، نامۀ علوم اجتماعی، ش 26.
8. درویشی، محسن (1389)، «سرمایه اجتماعی»، روزنامه همشهری، چهارشنبه 22 دی، کد مطلب: 125598.
9. ربانی خوراسگانی، علی، صدیق اورعی، غلامرضا و مهدی خنده‌رو (1388)، «بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل‌گیری آن در سطح محله»، نشریه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، ش 2.
10. رحیمیان، بابک (1392)، «قرآن و سیاست؛ آیات سیاسی در قرآن، تشکیل دولت»، وبلاگ اندیشه پاک، http://setayeshe_pak.persianblog.ir/post
11. رمضانی، محمدعلی (1386)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و شدت جرم، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تبریز.
12. ساندرز، دیوید (1380)، الگوهای بی ثباتی سیاسی، ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
13. شارع‌پور، محمود و غلامرضا خوش‌فر (1380)، بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانان شهر تهران، تهران: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.
14. شریفیان ثانی، مریم (1380)، «سرمایه اجتماعی: مفاهیم اصلی و چهارچوب نظری»، فصلنامه علمی‌- پژوهشی رفاه اجتماعی، ش 2.
15. علوی، سید ﺑﺎبک (۱۳۸۰)، «نقش سرمایه ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﺩﺭ ﺗوﺳﻌﻪ»، در: مجله تدبیر، ش 135.
16. فاضلی کبریا، حامد، صفرزاده، حسین و مسعود حسن‌زاده (1391). «طراحی مدل مفهومی‌سرمایه اجتماعی با تأکید بر آموزه‌های نهج البلاغه»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت سرمایه، ش 2.
17. فاضلی، محمد (1382)، مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق.
18. فوکویاما، فرانسیس (1384)، سرمایه اجتماعی و جامعۀ مدنی، در سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، گردآوری: کیان تاجبخش، ترجمه: افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
19. فصیحی، امان الله (1386)؛ «دین و سرمایه اجتماعی»، معرفت، ش 123.
20. فیلد، جان (1385)، سرمایه اجتماعی، ترجمه: جلال متقی، تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
21. فیروزآبادی، سیداحمد (1384)، سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل‏گیری آن در شهر تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران: پایان‏نامه دوره دکتری.
22. قدسی، امیر (1389)، «جایگاه سرمایۀ اجتماعی در بازتولید قدرت نرم جمهوری اسلامی‌ایران»، فصلنامه راهبرد دفاعی، ش 30.
23. کروبی، مهدی (1387)، «فرهنگ قومی، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری». فصلنامۀ علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، ش 28.
24. کلمن، جیمز (1387)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه: منوچهر صبوری، چاپ اول، نشر نی.
25. مبشری، محمد (1387)، «سرمایه اجتماعی چیست»، روزنامه همشهری،‌ سه شنبه 30 مهر، سال شانزدهم، ش 4679.
26. محسنی تبریزی، علیرضا و مریم آقامحسنی (1389)، «بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری»؛ مورد پژوهشی: شهر محلات، مدیریت شهری، ش 26.
27. محسنی، منوچهر (1374)، نگرش‏ها و اعتماد: بررسی آگاهی‏ها، نگرش‏ها و رفتارهای اجتماعی-فرهنگی ایران، تهران: نشر زهد.
28. ملاحسنی، حسین (1381)، بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و نوع دین‏داری در بین دانش‏آموزان سال سوم دبیرستان در استان گلستان، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
29. ممتاز، فریده (1383)، «معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو»، پژوهشگاه علوم انسانی، ش 42-41.
30. موسوی خامنه، مرضیه (1383)، سرمایه اجتماعی و سلوک اجتماعی (پیامدهای مدنی سرمایه اجتماعی در مدارس)، رساله دکتری جامعه‏شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
31. مهری، کریم (1384)، «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهر تهران»، خانواده و پژوهش، ش 2.
32. میلر، کاترین (1385)، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎنی، ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﺁﺫﺭ ﻗﺒﺎﺩی، تهران: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪیریت صنعتی.
33. نوغانی، محسن(1386)، «تاثیر نابرابری سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی در دستیابی به آموزش عالی»، فصلنامه تعلیم و تربیت، ش 23.
34. الوانی، سیدمهدی و میرعلی سیدنقوی (1381)، «سرمایه اجتماعی، مفاهیم و نظریه‌ها»، فصلنامه مطالعات مدیریت، ش 33-34.
35. یارمحمّد توسکی، مریم (1384)، سرمایه اجتماعی، پایگاه اینترنتی مؤسسه سرمایه اجتماعی (www.pscin.com).
36. Anheier .H & Gerhards. J & Romo. F (1995), Forms of capital and Social Structure in Cultural Field, American Journal of Sociology.
37. Bourdieu, Pierre (1984), Distinction: A Social Critique of the Judgments of the Taste, Translated by Richard Nice, London, Rutledge.
38. Leana, Carrie R & Harry J. van Buren (1999), “Organizational Social Capital And Employemnt Practices” Academy of management Review; Vol 24, No3, 538-555.
39. Nahapiet, J, & Ghoshal, s. (1998), “Social Capital, Intellectual capital & the organizational advantage” Academy of management Reivew, 23(2), 242-260.
40. Putnam, R. D. (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, Princeton University Press.
41. Storberg, Jula (2002), The Evolution of Capital Theory: A Critque of a Theory of Social Capital and Implications For HRD, Human Resource Development Review, 1, 468.
42. Tymon, Walter G & Stephen A. Stumpf (2003), “Social Capital in the Success of knowledge Worker” career Development International, 1/8, -12-20.
43. Zak, P.J. and Knack, S. (2001), “Trust and Growth”, The Economic Journal, 111, 295-321.