کلیدواژه‌ها = همگرایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان همگرایی عفت‌جنسی در دیدگاه نخبگان حوزوی و مردم

دوره 9، شماره 2(پیاپی34)، پاییز 1400، صفحه 191-217

10.22081/jiss.2021.59043.1709

صالحه خدادادی؛ راحله کاردوانی


2. الگوی سرمایه‌اجتماعی در کنشگری امام موسی صدر

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 95-124

10.22081/jiss.2021.60918.1810

محمد علینی (نویسنده مسئول)؛ الله کرم کرمی پور؛ محسن کمالیان؛ وحید سهرابی فر