کلیدواژه‌ها = فرهنگ
رویکردی الهیاتی به نسبت دین و فرهنگ

دوره 9، شماره3(پیاپی35)، دی 1400، صفحه 7-44

10.22081/jiss.2022.61005.1815

سید حسین شرف الدین


بسترها و پیامدهای فرهنگی پیدایشِ «داعشِ خشونت‌گرا»

دوره 9، شماره 2(پیاپی34)، مهر 1400، صفحه 95-122

10.22081/jiss.2021.60224.1773

حمید رضا محمدی؛ مهدی مزینانی


تأملاتی معرفت‌شناختی در باب عدالت فرهنگی

دوره 8، شماره 3(پیاپی31)، دی 1399، صفحه 7-35

10.22081/jiss.2021.58888.1701

احمد اولیایی؛ احمد واعظی


بازتاب فطرت در نظریه فرهنگی آیت‌الله جوادی‌آملی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، مهر 1399، صفحه 7-34

10.22081/jiss.2020.58415.1676

سیدعباس حسینی؛ حمید پارسانیا؛ کریم خان محمدی


مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی از دیدگاه قرآن

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، مهر 1399، صفحه 124-154

10.22081/jiss.2020.58779.1696

محسن ربانی؛ عماد افروغ؛ کریم خان محمدی


نسبت میان دین وفرهنگ درتلقی های جامعه شناختی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 29)، تیر 1399، صفحه 153-194

10.22081/jiss.2020.56982.1624

سید حسین شرف الدین


تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه‌های دینی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، مهر 1397، صفحه 30-57

10.22081/jiss.2018.66660

عماد افروغ؛ کریم خان‌محمدی؛ سیف‌اله قنبری‌نیک


تحلیل جایگاه آموزه‌های مهدوی در احیای فرهنگ و تمدن نوین اسلامی

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، دی 1396، صفحه 6-28

10.22081/jiss.2017.65550

حسن نجفی؛ علی‌نقی فقیهی؛ سمیه دریساوی