نویسنده = فاضل حسامی
مؤلفه‌های کنش از منظر قرآن‌کریم

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، مهر 1397، صفحه 107-130

10.22081/jiss.2018.66663

فاضل حسامی؛ محمد رفیق(نویسنده مسئول)


مواجهه و تعامل اجتماعی پیامبر(ص) با زنان مدینه

دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، تیر 1397، صفحه 116-139

10.22081/jiss.2018.66170

فاضل حسامی؛ رؤیا باقری