نویسنده = رضایی راد، عبدالحسین
تعداد مقالات: 2
1. آسیب شناسی انگاره وجوب همگانی امر به معروف و نهی از منکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

عبدالحسین رضایی راد


2. آسیب‌شناسی انگاره وجوب همگانی امر به‌معروف و نهی از منکر

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 104-128

عبدالحسین رضایی‌راد