تحلیل قرآنی «خودشیءانگاری زنان» و راهکارهای مواجهه با آن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم قرآنی مشهد

2 استاد هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن مشهد

10.22081/jiss.2020.54352.1511

چکیده

رفتار ابزاری بخشی از مردان جامعه با زنان، موجب شده برخی زنان نگاه شیء انگارانه دیگران نسبت به خود را پذیرفته و خود را به عنوان یک شیء جنسی تلقی کنند. این پدیده‌‌ی شناختی-رفتاری، در روانشناسی به «خودشیءانگاری» موسوم است. با توجه به آثار رفتاری و آسیب‌های اجتماعی این اختلال، تنها معرفی و پدیدارشناسی آن بصورت میدانی کافی نبوده و لازم است در یک مکتب جامع‌نگر و اطمینان‌بخش همچون آموزه‌های وحیانی اسلام مطرح شده و عناصر نظری کارآمدی در جهت شناخت و مواجهه با آن استخراج گردد. پژوهش حاضر با روش تطبیقی و تحلیلی به ریشه‌یابی و مطالعه این عارضه در قرآن کریم پرداخته و سپس راهبردهای قرآنی جهت مواجهه با آن را جستجو نموده است.
طبق بررسی‌ها مهمترین مبانی خودشیءانگاری زنان از نگاه قرآن، تخیّل، تمایل به تفاخر و تبرّج مدیریت نشده در زنان است. راهبردهای عملی قرآن برای پیشگیری و درمان آن، هویت بخشی به زن بر اساس الگوسازی از او برای تمام بشریت، تاکید بر تساوی جایگاه عبودی و ظرفیت تکاملی زن و مرد، کنترل و محدود ساختن گرایشات بدنی و غریزی اوست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quran analysis of “Self-objectification in women” and its solutions

نویسندگان [English]

  • seyedeh jamileh hashemnia 1
  • Bi bi Hakime Hosseini dolatabad 2
1 quranic college of mashhad
2 Quran sciences university of Mashhad
چکیده [English]

Men’s instrumental and commodity-supposed behavior with women has gradually led them to internalize other people’s objectification look and to consider themselves as a sexual object, then behaviors and choices fitting to this view is prevailed in the society. This cognitive-behavioral phenomenon, which is regarded in psychological studies, is called “Self-objectification”.Considering the behavioral effects and social problems of the disorder, only introduction and phenomenology of that by field is not enough and it is necessary to be presented in a holistic and confident school like revelation doctrines of Islam and also recognizing and confronting it, efficient theoretical principles should be deduced. The research have dealt with this phenomenon in Holy Quran through a comparative and analytical approach and searched its basics and contexts by Quran perspective. Then it looks for a Quran strategy to confront it.
Studies indicated that the most important underlying basics of “Self-objectification in women” from Quran perspective are: imagination, avoiding rationality, desire to unhandled boasting and showing off in women. Practical strategy of Quran to prevent and treat this issue helps women find their identity based on building a pattern for all mankind, highlighting the equality of thralldom position and male and female evolutionary capacity, handling and limiting body and instinct tendencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-objectification in women
  • Imagination
  • boasting
  • showing off
  • Holy Quran