رابطۀ اسلام و تمدن در اندیشۀ امام‌خمینی(ره)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه تاریخ جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم

10.22081/jiss.2019.51212.1397

چکیده

موضوع رابطۀ دین و تمدن و نقش دین در فرایند تمدن سازی، از مباحث بسیار مهم در حوزۀ مطالعات تمدنی به شمار می رود. این نوشتار در صدد است چیستی و چگونگی رابطۀ دین اسلام و تمدن را در اندیشۀ امام‌خمینی(ره) مورد واکاوی قرار دهد. برای این منظور با روش توصیفی تحلیلی، تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شودکه از دیدگاه امام چه نسبتی بین اسلام و تمدن برقرار است؟ نتایج این بررسی نشانگر آن است که امام خمینی(ره) با اعتقاد به جامعیت، قلمرو حداکثری و ابعاد دنیوی و اجتماعی دین اسلام، آن را دینی تمدن‌ساز می‌داند و تمدن حقیقی و بالاترین مراتب تمدن را در آن می‌توان یافت. اسلام در گذشته توانایی تمدن‌سازی خود را به خوبی نشان داده و عامل اصلی افول تمدن اسلامی دوری از دین بوده و راه احیای آن نیز در بازگشت به اسلام است. لازمۀ تمدن سازی، پویایی اندیشۀ دینی است. تشکیل حکومت دینی، گامی اساسی در جامۀ عمل پوشاندن به دین در عرصۀ حیات اجتماعی مسلمانان و در نتیجه در تحقق تمدن اسلامی به‌شمار می‌رود و تشکیل امت اسلامی، برای دستیابی به تمدن فراگیر اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Islam and civilization in the Imam Khomeini's thoughts

نویسندگان [English]

  • seyyed reza mahdinejad 1
  • mohsen Alviri 2
1 Department of history- Al-mostafa International University
2 Department of history- bou university
چکیده [English]

The relationship between religion and civilization and the role of religion in the process of civilization is one of the most important issues in the field of civilization studies. This article is about what and how the relation between the religion of Islam and civilization is discussed in Imam Khomeini's Thought. For this purpose, through a descriptive-analytic method, it has been attempted to answer the question of what relationship between Islam and civilization is in the viewpoint of Imam؟ The results of this study indicate that Imam Khomeini, believing in the comprehensiveness, the maximum realm, and the social and Worldly dimensions of the Islamic religion, regards it has ability to build civilization, and it can be found the true civilization and the highest degree of civilization in Islam . In the past, Islam has demonstrated its ability in bulding civilization , and the main reason for the decline of Islamic civilization is to stay away from religion and to restore it to return to Islam. The dynamics of religious thought is necessary for bulding civilization . The formation of a religious government is an essential step in the pursuit of religion in the realm of social life of Muslims and thus in the realization of Islamic civilization, and the formation of the Islamic Ummah is Inevitable necessity for achieving universal Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Islam
  • civilization
  • Islamic Ummah
  • Islamic civilization
  • religious thought
  • Religious Government