بررسی فقهی مبانی و مصادیق رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی جرم

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی (ص) العالمیه - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قم و جامعه المصطفی (ص) العالمیه

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه عدالت تهران

10.22081/jiss.2017.47308.1195

چکیده

چکیده
کم کردن آسیب جرم رویکردی است که در سده اخیر در غرب مطرح شده است. بر اساس این رویکرد در برخی موارد با پذیرش جرم و قلمداد کردن مجرم به عنوان بیمار، سعی در کم کردن آسیب‌های ناشی از ارتکاب جرم از سوی نهادها و مراکز مربوطه می‌شود. کم کردن آسیب‌های اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و روسپی‌گری از عمده مصادیق این رویکرد به شمار می اید. این مقاله می کوشد تا ضمن امکان سنجی و تبیین برخی مبانی فقهی این رویکرد برخی مصادیق فقهی قابل انطباق بر این قاعده را مورد بحث قرار دهد . نتیجه بررسی ها حاکی از این است که از منظر فقهی این رویکرد با رعایت ضوابطی قابل پذیرش می‌باشد و قواعدی همچون دفع افسد به فاسد، تقدیم اهم، مصلحت، ضرورت و حکم حکومتی از مهمترین مبانی پذیرش این رویکرد به حساب می آید.
واژگان کلیدی : کاهش آسیب های جرم / آسیب زدایی ازجرم / دفع افسد به فاسد / مدیریت جرم/ مبانی فقهی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine legal principles and examples "approach to reduce the social damage" crime

نویسندگان [English]

  • MohammadAli Hhajidehabadi 1
  • Ali Sadeghi 2
1 Head of Hight Education Institute Human Sciences of Alalmyh al-Mustafa (SAW)
2 PhD Student in Criminal Law and Criminology of the University of Tehran Justice
چکیده [English]

Abstract Abstract
Abstract Abstract
Reduce the harm of crime is an approach that has been proposed in recent centuries in the West.
Based on this approach and considered a criminal offense in some cases by accepting a patient, try to minimize the damages caused by the crime of the relevant institutions and centers exist.
Reduce the harm of drug addiction, alcohol and prostitution of the major examples of this approach poses. This article tries to explain the feasibility of this approach, some examples of legal jurisprudence applicable to this rule was discussed.
As a result, the research shows that the jurisprudence of this approach is acceptable according to criteria And rules such as repelling worse with bad, offer important, interests, needs and state mandates of the most important foundations of this approach is considered acceptable.
Keywords: reducing criminal damage, damage from mass deforestation, disposal worse with bad, crime management, jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harm reduction in mass
  • the harms of crime
  • repelling worse with bad
  • crime management
  • jurisprudence