عوامل بازدارنده در توسعه منجی‌گرایی مهدوی ازدیدگاه اسلامی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه

10.22081/jiss.2017.46189.1141

چکیده

منجی‌گرایی از جمله پدیده‌های معنوی دینی است که درادیان مختلف وجود دارد. مصادیق منجی دربین پیروان ادیان گوناگون است. مسلمانان،نجات جوامع بشری را در ظهور حضرت مهدی (عج) می‌دانندو با توسّل به آن حضرت،درزمینه‌سازی برای ظهور جامعه مهدوی تلاش می‌کنند ، در مسیحیت نیز نجات جامعه بشری را درظهور حضرت عیسی (ع) دانسته اند.دراین میان عده ایی از منجی‌گرایی مهدوی (عج) گریزان بوده وکسب درآمد و قدرت خود را درگرو ایجاد زمینه‌های‌کاذب معنویت‌گرایانه می‌دانند. شناخت عوامل بازدارنده مهدویت گرایی ازدیدگاه اسلامی ، ازدغدغه های اصلی این پژوهش است. این مهم با روش تحلیل ثانوی بر روی داده های نقلی که برگرفته از قرآن و حدیث است انجام می‌شود. یافته‌ها ی پژوهش ،حاکی از آن است که عواملی از قبیل «خود» فردی ، شیاطین ، سحر ، کسب پول، تنوع طلبی در معنویت گرایی،سبب جلوگیری از گسترش منجی گرایی مهدوی(عج) می‌گردد و چگونگی کنترل این عوامل از یافته‌های نوآورانه این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saviorism factors hindering the development of messianic Islamic perspective

چکیده [English]

A spiritual phenomena among different religions is saviorism.
Examples is a savior among followers of different religions.
Muslims, knowes rescue societies in the reappearance of Imam Mahdi (aj)
They tries by resorting to the Imam, coming to promoting.
Christians Jesus (AS) pinned down by gunfire considers the human society
And gaining their power to create money and know the areas of false spirituality
One of the most important concerns of this study is to identify factors inhibiting the messianic orientation.
Our approach in this study is a secondary analysis of the transmitted data is taken from the Quran and Hadith.
I've These findings have found that factors such as "self" individual, demons, magic, money, diversity in spirituality, prevents the spread of saviorism Mahdi (AS) will be
How to control these factors, the findings of this research.
mmm mmmmm mmmmmm mmmmm mmm mmmmm mmmm mmm mmmm mmmm mmmm mmm mmmmm mmmmm mmmm

کلیدواژه‌ها [English]

  • saviorism Mahdi
  • the promised convergence
  • barriers
  • saviorism