چیستی علوم اجتماعی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jiss.2017.46121.1139

چکیده

مسأله اصلی این نوشتار، چیستی علوم اجتماعی است که خود ذاتاً پرسشی فلسفی است و مبانی و ‏پیش‌فرض‌های این علوم را پس از مدت زمان نسبتاً زیادی که از استقرار آنها در جامعه بشری سپری شده ‏است مورد بررسی قرار می‌دهد. برای این منظور سعی گردید با استفاده از روش توصیف و تحلیل، به ‏مهم‌ترین مشخصه‌های این علوم و زمینه‌ها و شرایط پیدایش آنها اشاره و ضمن بیان و نقد منابع کسب ‏معرفت در این علوم، به مبانی معرفتی و آسیب‌های مترتب بر به کارگیری آنها در جامعه اسلامی پرداخته ‏شود. در پایان به دلیل وجود دغدغه دیندارانه نسبت به نحوه جریان این علوم در جامعه اسلامی، هم‌نوا با ‏تلاش‌هایی که در زمینه اسلامی‌سازی علوم انسانی در کشور به وجود آمده است، به مخاطرات این علوم ‏اشاره و راه‌کارهای برون رفت از بن‌بست‌های آن بر اساس مبانی اندیشه اسلامی گوشزد گردید.‏
واژگان کلیدی: علوم اجتماعی، پارادایم، مبانی معرفتی، فلسفه اجتماعی، علوم اجتماعی اسلامی.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of Social Sciences

چکیده [English]

Main subject of this article, the nature of social science, which is essentially a philosophical question and foundations and presuppositions of the sciences after a long time has elapsed since their deployment in human society examined. To this end was tried using the analytical method, the most important characteristics of Science and context, they noted the rise and the expression and criticism of knowledge in the sciences, the foundations of knowledge and injuries associated with their applications in the Islamic community. At the end due to the pious concerns about the process of science in the Muslim community, along with efforts in the field of Islamization of the humanities in the State, which is, this risk refers to the science and the ways out of dead ends on the basis of Islamic thought it was told.
Key words: social science, paradigms, epistemic, social philosophy, Islamic Social Sciences.
Key words: social science, paradigms, epistemic, social philosophy, Islamic Social Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: social science
  • paradigms
  • epistemic
  • social philosophy
  • Islamic social sciences