نظام فکری ابن رشد و اندیشه پیشرفت در جامعه ایرانی-اسلامی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه زنجان

10.22081/jiss.2020.68653

چکیده

ابن رشد یکی از مهمترین فیلسوفان جهان اسلام است که اندیشه های او نه تنها در اسلام بلکه در جهان غرب نیز تاثیر گذار بوده است. از طرفی مساله پیشرفت در یک جامعه اسلامی، مساله ای است که می توان با استفاده از مبانی فکری ابن رشد به تحلیل و بررسی آن پرداخت. در این نوشتار به تحلیل و بررسی نظام فکری ابن رشد و تاثیر آن در پیشرفت جامعه ایرانی – اسلامی خواهیم پرداخت. در ابتدا مبانی اصلی تفکر ابن رشد را توضیح خواهیم داد و عناصر اصلی نظام فکری وی را بیان می کنیم. پس از آن به بررسی حدود و ثغورمقوله پیشرفت می پردازیم و تفسیر مدرن و اسلامی اندیشه پیشرفت را توضیخ می دهیم. در گام بعدی، برتری معیار پیشرفت جامعه ایرانی – اسلامی را بر معیار پیشرفت مدرن ثابت خواهیم کرد. در نهایت نیز تاثیر نظام فکری ابن رشد در پیشرفت جامعه ایرانی – اسلامی را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thought of Ibn roshd

چکیده [English]

Ayn Rand was a Russian-born American philosopher, novelist and playwright whose interpretation of ethical egoism is one of the most important interpretations of this theory. The current article tries to review, analyze and criticize her ethical egoism. Rand is a proponent of intellectual egoism and rationalism is a fundamental element in her ethical theory. Having reviewed and analyzed Rand's ethical egoism, we will study and criticize her theory. Criticism of Rand's image of self is the most fundamental critique of her theory which is a ground for other criticisms to a great extent. Finally an ethical theory known as ego-altruism will be introduced. This theory proposes balance and equilibrium between self and others as the pivot of ethics.
Ethical egoism is one of the most important ethical theories in the field of normative ethics. According to this theory, the sole ethical criterion is self interest and one's ethical duty is to maximize his benefit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn roshd
  • Religion
  • Rationality