ارزیابی نظریه گیدنز، درباب دین و دنیوی شدن براساس مبانی اسلامی

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

جامعة المصطفی العالمیه

10.22081/jiss.2020.68643

چکیده

نوشتار حاضر، منطق گیدنز در باب دین و دنیوی شدن را به بررسی گرفته است. این نظریه پرداز، برخلاف جامعه‌شناسان کلاسیک و با عنایت به پیدایش جنبش‌های نوین دینی، بویژه بنیادگرایی‌اسلامی، دنیوی شدن دین در دنیای مدرن را نپذیرفته و با تفسیر بازاندیشانه‌، کارکردهای دین را متناسب با اقتضائات جامعه‌ی جدید، معنایابی نموده است. گیدنز معتقد است که دین می‌تواند با مدرنیته هم‌زیستی داشته باشد، مشروط به آنکه تن به گفتگو و بازاندیشی بسپارد. این نظریه، هرچند به لحاظ پاسخ‌گو دانستن دین به سوالات انسان مدرن، نزدیگ‌ترین تفسیر به تلقی اسلامی دانسته شده؛ اما به لحاظ مبانی، روش و جهت‌گیری کلی، نقص‌های اساسی و بنیادین دارد. مغفول ماندن سرچشمه‌ها‌ی وحیانی دین، تقلیل حقیقت دین به امور مادی صرف، تعارض علم ودین، نادیده انگاشتن بعد معرفتی دین و گرفتار شدن در دام ابدال‌های نا بجا، پدیده انگاری و نفی حقانیت دین، همسان‌سازی هویت ادیان مختلف، توجه به کارکردها به جای ذات دین، استقراء ناقص دین‌پژوهی (کلیسامحور) و تسری نتایج آن بر ادیان دیگر از جمله اسلام و...، وزانت علمی نظریه را فروکاسته است. چنانچه مبانی اسلامی در این نظریه جای‌گزین شود، بی‌تردید رهیافت‌ها، لزوما انگونه که گیدنز ارائه داده نخواهد بود و نفی دنیوی شدن به‌جای استناد به میزان حضور و عضویت افراد در مناسک و مراکز دینی، به ماهیت دین و جامعیت آموزه‌های آن، عیارسنجی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Giddens' theory of religion and secularization assessment based on Islamic principles

چکیده [English]

Paper, Giddens logic of religion and secularization has been to investigate. The theorist, contrary to classical sociologists as well as the emergence of new religious movements, especially Bnyadgrayyaslamy, secularization of religion in the modern world accepted and reflexive interpretation, functions of religion in accordance with the requirements of modern society, has in finding. Giddens believes that religion can co-exist with modernity, provided that people bring to the conversation and reflection. This theory, however, the hold of religion on questions of modern man, known Nzdygtryn interpretation of Islamic thought, but in terms of methodology and the overall direction, fundamental defects. Being neglected sources of revealed religion, religion is reduced to the mere material fact, conflict between science and religion, ignoring the knowledge of religion and trap in the misplaced hangers-on, the phenomenon of procrastination and denial of the truth of religion, identity matching of different religions, according to the function instead Sports religion, religious studies incomplete induction (Klysamhvr) and extend the results of other religions, including Islam, etc., Vzant scientific theory is reduced. If the principles of Islam in this alternative theory be definitely approaches will not necessarily be offered as Giddens instead of secularization and the rejection of attendance and membership of rituals and religious centers, the comprehensive nature of religion and its teachings, will be titration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Giddens
  • modernity
  • Religion
  • secularization
  • fundamentalism
  • religious reflection