کلیدواژه‌ها = حکمت متعالیه
تعداد مقالات: 5
1. بازخوانی انتقادی منطق تکوینی علم اجتماعی دورکیم از منظر حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

10.22081/jiss.2021.61131.1819

صادق مشکاتی؛ مهدی سلطانی


2. بازخوانی نظریه فرهنگ ناسرکوبگر مارکوزه از منظر حکمت صدرایی

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 125-149

10.22081/jiss.2021.59114.1715

محمد رایجی (نویسنده مسئول)؛ مهدی سلطانی


3. مسئله «دیگری» در جامعه‌شناسی پدیدارشناختی و حکمت متعالیه

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 67-94

10.22081/jiss.2021.58740.1694

حمید پارسانیا؛ سیدسعید طوطیان (نویسنده مسئول)


4. فلسفه ارتباطات از گراماتولوژی دریدا تا حکمت صدرا

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 29-46

سیدمحمدعلی غمامی


5. تحلیل انتقادی مبانی وجودی معرفتی نظریۀ ارتباطی جان لاک با رویکردی صدرایی

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، تابستان 1394، صفحه 34-64

سیدمحمدعلی غمامی؛ حمید پارسانیا