نویسنده = طاهره عطوفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظریه سنت رنه گنون؛ سنت به مثابه دال محوری

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، پاییز 1393، صفحه 120-141

داوود رحیمی سجاسی؛ طاهره عطوفی